Organisation

Programdeltagare


I Hållbar Avfallshantering arbetar drygt 25 forskare från olika högskolor, universitet, institut och företag runt om i Sverige: IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Konjunkturinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Profu.

Programkoordination


Hållbar Avfallshantering koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet
Programchef: Tomas Ekvall

Kommunikationsansvariga:
Maria Ljunggren Söderman
Sara Malmheden

Projektledare


Projektledarna för de tio olika delprojekten:

1. Formulering av styrmedel: Göran Finnveden, Avdelningen för miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska högskolan

2. Ekonomisk utvärdering av styrmedel: Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet

3. Miljöutvärdering av styrmedel: Anna Björklund, Avdelningen för miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska högskolan

4. Organisatoriska aspekter och skatten på förbränning av avfall: Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet

5. Utformning och effekt av miljöinformation: Chris von Borgstede, Institutionen för psykologi, Göteborgs universitet

6. Sortera saker och ting: kulturella avfallskategorier: Lynn Åkesson, Etnologiska institutionen, Lunds universitet

7. Framtida avfallsmängder: Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet

8. Marknader för jungfruliga och sekundära material: Patrik Söderholm, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Luleå

9. Förbättrad miljöprestanda för återvinningsprocesser: Elin Eriksson, IVL Svenska Miljöinstitutet

10. Framtidsinriktad syntes: Göran Finnveden, Avdelningen för miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska högskolan
 

Samordningsgrupp


Samordningsgruppen koordinerar arbetet och behandlar strategiska frågor för Hållbar Avfallshantering.

I samordningsgruppen ingår programchefen, kommunikations-ansvarig, delprojektledarna samt Naturvårdsverkets kontakt-person.

Referensgrupp


Syftet med referensgruppen är att få synpunkter på Hållbar Avfallshantering och att sprida kunskap om resultat och slutsatser. Referensgruppen kan även tillföra Hållbar Avfalls-hantering faktakunnande, kontakter och direkt information om omvärldsfaktorer som påverkar forskningsfältet.

Referensgruppen består av representanter från avfalls-branschen, myndigheter, näringsliv, högskola och NGO's. Referensgruppen och samordningsgruppen träffas en gång per år.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |